Make your own free website on Tripod.com

    潮州打冷 製作期:二零零七年  
   

 

 

 

 

多年來,無論自己或老朋友生日,大家都喜歡去潮州店吃飯慶祝,無奈該酒家已結業!

今天,原本已淡忘的感覺又浮現,馬上動手將它展示眼前,真的好想吃鹵水鵝、炸豆腐、鹵水蛋..................,

老朋友,是時候大吃一頓 (^.^)。


 
   

 

         
       
[Back To Top]