Make your own free website on Tripod.com

Cake Shop 西餅店  


製作期:二零零四年十月


 

 

   

 

 

 

 

黏土蛋糕是一項很受歡迎的題材.可說是一眾題材中的長青樹.

這是數年前一個小型的製作.是送給朋友囡囡的禮物.皆因本身也是個愛吃蛋糕的人,覺得好友的囡囡應該會喜歡的.所以,就以此為題.路過餅店的廚窗一時睇d,每晚再做一點.就完成這個小品了.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 


  
[Back to Top]